Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemeen: Reikwijdte van de leveringsvoorwaarden
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Buitenspeelgoed Stouten VOF gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door of namens Buitenspeelgoed Stouten VOF uitgevoerde en uit te voeren leveringen en werkzaamheden behoudens uitzonderingen die Buitenspeelgoed Stouten VOF en de opdrachtgever alsdan schriftelijk overeenkomen. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Buitenspeelgoed Stouten VOF niet aanvaard.
Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
Alle schriftelijk of digitaal door Buitenspeelgoed Stouten VOF gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, in die zin dat herroeping onverwijld, doch uiterlijk 5 dagen na aanvaarding, kan geschieden.
Buitenspeelgoed Stouten VOF zal met de werkzaamheden ter uitvoering van een gegeven opdracht of levering niet aanvangen voordat de door Buitenspeelgoed Stouten VOF aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is verklaard en door Buitenspeelgoed Stouten VOF ontvangen is.
Prijswijziging-opdrachtwiiziging Artikel 3
Wijzigingen, van welke aard ook, van een eenmaal door Buitenspeelgoed Stouten VOF aanvaarde opdracht, behoeven de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen.
Buitenspeelgoed Stouten VOF kan voor te verrichte werkzaamheden en/of leveringen vooraf- of tussentijds aan opdrachtgever factureren, zulks ter keuze van Buitenspeelgoed Stouten VOF, op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden en/of leveringen tenzij anders overeengekomen is.
Buitenspeelgoed Stouten VOF blijft volledig eigenaar van een verkocht product totdat de koopprijs volledig door opdrachtgever is voldaan.
Ook de overige ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals eventuele invorderingskosten, deurwaarderskosten e.d., kunnen tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient voorafgaand aan de levering te geschieden of na goedkeuring van Buitenspeelgoed Stouten VOF binnen
14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling binnen de in dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5 % per maand plus administratie kosten met een minimum van € 75,=
Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verbintenis, is Buitenspeelgoed Stouten VOF, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd naast de hoofdsom 15 % ten titel van buiten- gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen zulks met een minimum van € 150,=, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Alle overige door Buitenspeelgoed Stouten VOF terzake van het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever gemaakte kosten komen ten laste van de opdrachtgever, waaronder door Buitenspeelgoed Stouten VOF gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Buitenspeelgoed Stouten VOF als verliezende partij in de kosten veroordeeld zou worden.
Buitenspeelgoed Stouten VOF is gerechtigd werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten bij het niet tijdig voldoen van de facturen door de opdrachtgever, zulks ter beoordeling van Buitenspeelgoed Stouten VOF.
Buitenspeelgoed Stouten VOF is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met leveringen en/of reparaties die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door Buitenspeelgoed Stouten VOF, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Buitenspeelgoed Stouten VOF te werk zijn gesteld of van wier diensten door Buitenspeelgoed Stouten VOF gebruik is gemaakt, tenzij aan Buitenspeelgoed Stouten VOF ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. De hierboven omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door of vanwege Buitenspeelgoed Stouten VOF te werk zijn gesteld of van wier diensten door Buitenspeelgoed Stouten VOF gebruik is gemaakt.
De opdrachtgever is gehouden Buitenspeelgoed Stouten VOF en de in voornoemde leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt voldaan door de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van Buitenspeelgoed Stouten VOF.
Opdrachtgevers zijn gerechtigd binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn bestellingen te annuleren en de ontvangen goederen te retourneren. Retourzendingen worden als zodanig uitsluitend geaccepteerd indien deze in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd door Buitenspeelgoed Stouten VOF worden ontvangen.
Buitenspeelgoed Stouten VOF stelt desgewenst en na overleg een antwoordnummer ter beschikking voor opdrachtgevers om onder bovenstaande voorwaarden en condities de hierboven bedoelde goederen kosteloos te kunnen retourneren.
Opdrachtgever dient alle klachten met betrekking tot de dienstverlening en/of de levering van goederen als in deze voorwaarden bedoeld, te richten aan de directie van Buitenspeelgoed Stouten VOF, deze zal hierop schriftelijk reageren.
Garantie Artikel 8
De bij Buitenspeelgoed Stouten VOF gekochten goederen worden vrij van materiaal- en fabricagefouten geleverd. Op al deze leveringen is de door de onderhavige fabrikant van toepassing zijnde fabrieksgarantie van toepassing. Buitenspeelgoed Stouten VOF verplicht zich om garanties zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een beroep op garantie af te wikkelen. Garanties zijn echter niet van toepassing indien de schade aan de goederen is ontstaan door onjuist gebruik, er reeds door derden reparaties zijn uitgevoerd en/of de goederen zijn gebruikt in afwijking van de veiligheids- en /of gebruiksinstructies.
Geschillen Artikel 9
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij Buitenspeelgoed Stouten VOF er de voorkeur aan geeft het geschil bij een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingend-rechterlijke bepalingen omtrent de relatieve bevoegdheid.
Surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever Artikel 910, Artikel 9
Buitenspeelgoed Stouten VOF is bevoegd alle overeenkomsten te beëindigen zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surséance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijk melding wordt gemaakt.
Toepasselijk recht
Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het NederIands recht van toepassing.
Deze Algemene LeveringsVoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg, onder nummer 58270957
Aldus vastgesteld te Vlissingen, 1 Juli 2013
Handelsweg 25
4387PC Vlissingen
telefoon 0653 167990
inschrijving KvK te Middelburg 58270957
E-mail: info@buitenspeelgoedstouten.nl
Internet www.buitenspeelgoedstouten.nl
 | Meer

 
 
Buitenspeelgoed Stouten
Handelsweg 25 - 4387 PC Vlissingen  - Tel. 0118-491910  of 06-53167990
Rabobank: NL86RABO 0158622995  - KVK: 58270957
BTW-nummer: NL852956150B01
email: info@buitenspeelgoedstouten.nl